ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ

ਅਜੀਬ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੌਹੱਬਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਲ ਦੇ,
ਜਦੌ ਵੀ ਯਾਰ ਉਦਾਸ ਹੋਵੇ ਕਸੂਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top