ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ

ਫੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹ
ਪਾਉਂਦੀ ਸਿਧੇ ਰਾਹ
ਮੁਰਗੇ ਨਾਲ ਪੀਓ ਸ਼ਰਾਬ
ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੂਡ ਖਰਾਬ
ਮੇਹਫਿਲ ਚ ਮਲ ਕੇ ਜਰਦਾ
ਅਮਲੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਕਰਦਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment