ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹਾ ਤਕਦੇ ਹਾ

ਜਿਸਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਦਰਦ ਸੁਣਾਉਦੇ ਸੀ
ਜੇ ਓਹ ਰੋਗ ਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਸੀ
ਜੇ ਓਹ ਛੱਡ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੁਰ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕੀ ਕਰੀਏ
ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਹਾ ਤਕਦੇ ਹਾ ਜੇ ਓਹ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾ ਕੀ ਕਰੀਏ

Category: Punjabi Status

Leave a comment