ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ

ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛਾਂਵਾਂ,
ਨਾਲ ਆ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਪਰਛਾਂਵਾਂ,
ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top