ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ

ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ
ਹੱਕਦਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਾਂ ਦੇ
ਅਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਜਦਾਰ ਹਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top