ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜੱਟ ਛੱਡੇ ਇੰਚ ਨਾ

ਐਵੇਂ ਡਰ ਨਾ ਰਕਾਨੇ ਜੱਟ ਲਾਉਂਦਾਂ ਨਾ ਬਹਾਨੇ
ਰੱਖ ਹੋਂਸਲਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਏ ਨੀ ਜਾਨੇ

ਮੈ ਵੀਂ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੋ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ,
ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੀਰ ਨੀ

ਅੜੀ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਜੱਟ ਛੱਡੇ ਇੰਚ ਨਾ
ਤੂੰ ਤਾ ਬਿੱਲੋ ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਕੀਮਤੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment