ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ ਦੀ DRESS

ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆ ਕੁੜੀਆ ਦੀ DRESS
.
ਇਥੋ Less
ਓਥੌ _ Less
ਕਦੀ _ Sleveless
ਕਦੀ _ Backless
ਜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸਾਉ ਜਿਹਾ ਘੂਰ ਕੇ ਦੇਖੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ
ਕਮੀਨਾ CHARACTER LESS

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top