ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ

ਅੱਜ ਫੇਰ ਇਸ਼ਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
ਓਹਦੇ ਵਲੋ ਦਿਤੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ
ਅੱਜ ਫੇਰ ਲਾਇਆ ਡੇਰਾ ਗਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿਚ
ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਧੁਰਾ ਹਾਂ  ਮਰਜਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top