ਅੱਜ ਮੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ

ਅੱਜ ਮੈ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ,
ਕਿ ਐਵੇਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਦਿਲਾ,
ਸਗ਼ੋ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ
ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਤਾਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ‘ਚੋ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਪਰਚਾਉਣ ਲਈ,

Category: Punjabi Status

Leave a comment