ਆਇਆ ਸੀ ਇਕ ਸ਼ਕਸ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਓਣ

ਆਇਆ ਸੀ ਇਕ ਸ਼ਕਸ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਓਣ,
ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment