ਆਇਆ ਸੀ ਇਕ ਸ਼ਕਸ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਓਣ

ਆਇਆ ਸੀ ਇਕ ਸ਼ਕਸ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵੰਡਾਓਣ,
ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਝੋਲੀ ਪਾ ਗਿਆ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top