ਆਜ ਦੂਰ ਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ

ਆਜ ਦੂਰ ਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ

ਅਪਨੀ ਯਾਦੋਂ ਕਾ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ

ਅਪਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਚ ਕਰ ਖਰੀਦਾ ਥਾ ਜਿਸੇ,

ਆਜ ਵੋ ਹੀ ਸਕਸ਼ ਹਮੇ ਨੀਲਾਮ ਕਰ ਗਿਆ

Category: Punjabi Status

Leave a comment