ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ POKE ਕਰਤਾ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ POKE ਕਰਤਾ ,
ਕਿਹੰਦੀ SORRY G ਮੈਂ JOKE ਕਰਤਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਇਹ ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ DI ਨਿਸ਼ਾਨੀ
ਅਗਲੇ e ਪਲ ਸਾਲੀ ਨੇ BLOCK ਕਰਤਾ!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top