ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ POKE ਕਰਤਾ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ POKE ਕਰਤਾ ,
ਕਿਹੰਦੀ SORRY G ਮੈਂ JOKE ਕਰਤਾ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਲੀਏ ਇਹ ਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਿਆਰ DI ਨਿਸ਼ਾਨੀ
ਅਗਲੇ e ਪਲ ਸਾਲੀ ਨੇ BLOCK ਕਰਤਾ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment