ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਸਾਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਤ ਦਾ….

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top