ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,
ਜਦੋ 19-20 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ,
ਮੈਨੂੰ Kiss ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ !!
.
.
.
.
.
.
.
.
ਪਰ ਉਦੋ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top