ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ Post ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ Post ਤੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ
ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ

ਫਿਰ ???

ਫਿਰ ਕੀ ਮੈ ਸਾਲੀ Post ਈ Delete ਕਰ ਦਿੱਤੀ 😀

Category: Punjabi Status

Leave a comment