ਉਮਰ, ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ

ਉਮਰ
ਵਕਤ ਤੇ
ਪਾਣੀ
ਕਦੇ ਪਛਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੁੜਦੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top