ਉਮਰ, ਵਕਤ ਤੇ ਪਾਣੀ

ਉਮਰ
ਵਕਤ ਤੇ
ਪਾਣੀ
ਕਦੇ ਪਛਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀ ਮੁੜਦੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment