ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਸੀ

ਓਸ ਕੁੜੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ‘ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖੀ ਸੀ,
ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ Pyar ਨਾਲ ਤੱਕੀ ਸੀ,
.
ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਦਿਲ ‘ਚ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ,
ਪਰ ਉਸਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੱਕੀ ਸੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment