ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਪਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀ ਸਰਦਾ

ਉਹਦੇ ਬਿਨਾ ਪਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀ ਸਰਦਾ
ਸੁਪਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਨਿੱਤ ਤੱਕਦਾ
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀ ਆਉਣਾ
ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਮੈ ਨਿੱਤ ਕਰਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top