ਏਨਾ ਹੱਸ ਨਾ ਚੰਦਰੀਏ ਤੂੰ ਨੀ Love ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ

ਤੇਰਾ ਹੱਸਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂੰ
ਨੀ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਮੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ

ਏਨਾ ਹੱਸ ਨਾ ਚੰਦਰੀਏ ਤੂੰ
ਨੀ Love ਮੈਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top