ਓ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਗੀ

ਡਾਂਗ ਖੜਕਾਈ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਲਜ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਤੇ
ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਜੇ ਜੋੜ ਤੇ

ਮੈ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਰਿਆ ਨਾ
ਓ ਕੁੜੀ ਜੱਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡਗੀ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਿਆ ਨਾਂ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment