ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾਂ

ਮੈ ਪੁੱਛਿਆ ਇੰਨੇ Boyfriend Kyun ਬਣਾਏ ਨੇ ?
.
kehndi ਕਮਲਿਆ
.
.
.
ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਯਾਰ ਖੜ੍ਹਦੇ
ਕੰਮ ਆਉਣ ਨਾ ਸੁਨੱਖੀਆਂ ਨਾਰਾਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top