ਕਦੀ ਓਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ

ਚੱਲ ਇਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜੀ ਲਾਂਗੇ
ਕਦੀ ਓਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸੀ
ਪਰ ਇਹੀ ਤਡ਼ਪ ਸਤਾਉਦੀ ਰਹਿਣੀ ਏ
ਕਿ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment