ਕਹਿੰਦੀ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ Tu, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਂ Kar

ਕਹਿੰਦੀ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ Tu,
ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਂ Kar


ਮੈਂ Keha ਸਾਰੀ Umar ਰੋਵੇਂਗੀ,
Bandriye ਇਨਕਾਰ Na ਕਰ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top