ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ
ਨੀ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ
.
.
.
Miss Callan ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top