ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ
ਨੀ ਸੌਣ ਦਿੰਦਾ
.
.
.
Miss Callan ਮਾਰ ਮਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ
ਕਿਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment