ਕਿਤੇ Roll Number 1st Bench ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ

ਤੈਨੂੰ ਬੀਬਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ
ਕੋਈ #Question
Out Of SYLLABUS ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ
ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ
ਕਿਤੇ Roll Number
1st BENCH ਤੇ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top