ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ

ਕਿਸਮਤ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ

– ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀ
– ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment