ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ

ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮਹਿਕਾਂ ਸੋਹਣੀਆਂ
ਖਿਹ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨ ਮੋਹਣੀਆਂ
ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉੜਾ ਕੇ ਮਿੱਤਰੋ
ਕੋਈ ਲੈਂਦੀ ਹੋਊ ਪਲੰਘ ਉੱਤੇ ਨੀਨੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਦੋ ਨੇ
ਕੀਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਦੁਧ ਪੀਂਦੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment