ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਜ਼ਾ

ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਏ ਸਜ਼ਾ, ਉਹ ਗਲਤੀ? ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀ,
ਪਰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਦਰਦ ਮੇਰਾ, ਬੇ-ਕਦਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਬੀਤੀ ਨਹੀਂ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment