ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖਣਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ

ਲਗਦਾ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਰੱਬ ਦੀ,
ਤੇਰੇ ਜਹੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ‘ਚ ਲੱਭਦੀ,
ਆਉਂਦਾ ਏ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਹਾਨ ਦਾ,
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੱਖਣਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top