ਕੀ ਹੌਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਆ

ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੌਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ,
ਅੱਖਾ ਚ ਅੱਖਾ ਪਾਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ,

ਕੀ ਹੌਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਆ ,
ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਈ ਜੌ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top