ਕੀ ਹੌਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਆ

ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੌਈ ਇੰਤਜਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ,
ਅੱਖਾ ਚ ਅੱਖਾ ਪਾਕੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ,

ਕੀ ਹੌਇਆ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਆ ,
ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਈ ਜੌ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ

Category: Punjabi Status

Leave a comment