ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ

ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ,
ਕਿਉਂ ਮੁੱਖ ਮੌੜੀ ਜਾਨੀ ਏ,

ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਗਦੇ,
ਜੋ ਦਿਲ ਤੋੜੀ ਜਾਨੀ ਏ.

2 thoughts on “ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top