ਕੁੜੀ Ch ਸਾਦਗੀ Zaroor ਹੋਣੀ Chahidi ਐ

ਕੁੜੀ Ch ਸਾਦਗੀ Zaroor
ਹੋਣੀ Chahidi ਐ

Hawaa ਤਾਂ Saada ਪੱਖਾ Vi
ਬਹੁਤ Maarda ਐ

Category: Punjabi Status

Leave a comment