ਕੁੜੀ Suit ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣੀ

ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ Desi ਆਂ,
ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ Pyar ਏ,
ਕੁੜੀ Suit ਵਾਲੀ ਹੀ ਲੈਣੀ,
ਜਿਹੜੀ ਰੋਬ ਨਾਲ ਕਹੇ ,
ਕਿ ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਯਾਰ Aa

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top