ਕੋਈ ਚੱਕ ਈ ਨਾ ਲਵੇ

ਕੁੜੀਆਂ ਨੂ ਗੁਰੁਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰਨ ਲੱਗੇ
ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ
ਆਹੀ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਿਹੰਦਾ
ਕੋਈ ਚੱਕ ਈ ਨਾ ਲਵੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment