ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ

ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਕਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਔਕਾਤ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment