ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸਿਆਣੀ

ਖੁਦ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸਿਆਣੀ
ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੁੜੀਏ.

ਔਨੇ ਦੇ Tere ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਾਣੇ,
ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੱਛਾ ਕੁੜੀਏ

Category: Punjabi Status

Leave a comment