ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਲਜੇ ‘ਚ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ

ਗੱਲ ਸੁਣ ਕਾਲਜੇ ‘ਚ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ,
ਸਾਹ ਉੱਤੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ,
ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੁਬਾਨ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਨੀ ਮੂੰਹੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸਈ,
ਉਸੇ ਦਿਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਆਉਣਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਤਾਂ ਸਈ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top