ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਲੀਏ ਤੂੰ Shaktimaan ਏਂ

ਮੁੰਡਾ :- ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆਂ ?
.
ਕੁੜੀ :- ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਗਈ ਸੀ
.
ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ Wapis ਘਰ ਆ ਰਹੀ ਆਂ
.
.
.
ਮੁੰਡਾ : ਘੁੰਮ ਕੇ ਕਿਉਂ ਸਾਲੀਏ
ਤੂੰ Shaktimaan ਏਂ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top