ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ

ਚਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇਂ ਇਮਤਿਹਾਨ
ਪਾਸ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ
ਪਲ-ਪਲ ਮਰਦਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ
ਲ਼ਾਸ਼ ਕੋਈ-ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਏ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top