ਛੜੇ ਰਹਾਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ

ਛੜੇ ਰਹਾਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਨਾ ਘਰਵਾਲੀ ਮੰਗੇ ਝਾਂਜਰਾਂ
.
.
ਨਾ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗੇ ਧੇਲਾ,
ਤਾਂਹੀਓ ਜੱਟ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੇਹਲਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top