ਛੜੇ ਰਹਾਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ

ਛੜੇ ਰਹਾਗੇ ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ
ਨਾ ਘਰਵਾਲੀ ਮੰਗੇ ਝਾਂਜਰਾਂ
.
.
ਨਾ ਨਿਆਣਾ ਮੰਗੇ ਧੇਲਾ,
ਤਾਂਹੀਓ ਜੱਟ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਵੇਹਲਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment