ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛਾਂਵਾਂ

ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਛਾਂਵਾਂ,
ਨਾਲ ਆ ਆ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਣ ਪਰਛਾਂਵਾਂ,
ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ,
ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਏ.

Category: Punjabi Status

Leave a comment