ਜਦੋ ਕਿਤੇ 2-4 ਪੈੱਗ ਲਾ ਲਵਾ , Status ਬੜਾ ਅੱਤ ਪੈਂਦਾ ,

ਜਦੋ ਕਿਤੇ 2-4 ਪੈੱਗ ਲਾ ਲਵਾ ,
Status ਬੜਾ ਅੱਤ ਪੈਂਦਾ ,
ਤੇ ਜਦੋ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪੀ ਲਵਾ
ਫਿਰ ਤਾ ਆ ਡੱਬਾ ਜਿਆ ਈ ਨੀ ਲੱਭਦਾ
ਜਿੱਥੇ Status ਪੈਂਦਾ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top