ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹੁੱਬਤ ਿਕਹਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮਹੁੱਬਤ ਿਕਹਨੰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ
ਿਕਸੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ 
ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਦੇਣਾ

Category: Punjabi Status

Leave a comment