ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਪਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ

Finally I Told My Parents
That I want Blackberry Or Apple.
.
My Mom Said
.
.
.
.
.
“ਕੰਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਪਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ

Category: Punjabi Status

Leave a comment