ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਪਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ

Finally I Told My Parents
That I want Blackberry Or Apple.
.
My Mom Said
.
.
.
.
.
“ਕੰਜਰਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰੇ ਖਰਬੂਜੇ ਪਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top