ਜਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਜਿੰਦਗੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਰੋਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਹਤ ਰਵਾਓਂਦੀ ਹੈ

Category: Punjabi Status

Leave a comment