ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ

ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਨਜਰਾਂ ਝੂੱਕਾ ਲਵੀਂ
ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੀਂ

1 thought on “ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top