ਜਿੱਥੇ Phone Charging ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ

#ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਮੈਂ
ਉੱਥੇ ਸੌਣਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ

ਜਿਥੋਂ #ਚੰਨ #ਤਾਰੇ ਦਿਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ

ਤੇ

ਹੁਣ ਉੱਥੇ
ਜਿੱਥੇ #Phone Charging ਤੇ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇ

Category: Punjabi Status

Leave a comment