ਜੀਨ ਵੀ ਕੈਪਰੀ ਬਣਾਤੀ

ਇਕ ਹੀਰ ਸਲੇਟੀ ਸੀ
ਜੀਹਣੇ ਸੂਟ ਵਿਚ ਜਾਨ ਗਵਾਤੀ
.
.
ਇਕ ਅੱਜ ਕਲ ਕੁੜੀਆਂ
ਜੀਹਣਾ ਨੇ ਜੀਨ ਵੀ ਕੈਪਰੀ ਬਣਾਤੀ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top