ਜੇ ਉਂਝ ਡਿਗਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ

ਜੇ ਉਂਝ ਡਿਗਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ,
.
.
.
.
ਗੋਹੇ ਵਿਚ ਡਿਗ ਪਈ, ਕੀ ਕਰੀਏ

1 thought on “ਜੇ ਉਂਝ ਡਿਗਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top