ਜੋ ੲਿਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਅਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ

ਜੋ ੲਿਨਸਾਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਪਨਾਹ ਪਿਅਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਓਹ ਓਸ ਤੋ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਰਤ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ
ਕਿੳੁਂਕਿ ਸ਼ੀਸਾ ਅਕਸਰ ਖੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਟੁੱਟਣ ਤੋ ਬਾਅਦ!

Category: Punjabi Status

Leave a comment